Được lấy tại Bình Phước, Tanzania, Ghana, Bờ Biển Ngà, Indonesia..